Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

2023/2 KPSS İLE BAŞKANLIĞIMIZ KADROLARINA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU


GENEL AÇIKLAMA


1.Her adayın, aşağıda belirtilen ilgili form dilekçe ve belgeleri en geç (26.01.2024) tarihi mesai bitimine kadar Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Süleymaniye Mahallesi Kanuni Medresesi Sokak No:1 Fatih İstanbul adresine getirerek şahsen, şahsen müracaatta bulunamayanların yakınları vasıtasıyla ya da posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurularda, “İlgili Form Dilekçe” ile “Getirilecek Belgeler” bölümünde belirtilen belgelerin ve formların eksiksiz olarak son başvuru tarihine (26.01.2024) kadar Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı evrak kayıt sistemine kaydının yapılmış olması gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

2.Belgelerin son altı ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir. (Adli sicil belgesi ile yerleşim yeri belgesinin 09/01/2024 tarihi veya sonrasına ait olması.)

3.Herhangi bir kamu kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur statüsünde çalışan personelin görev yaptıkları kurumu belirtir “3. Form Dilekçe” ile son başvuru tarihine (26.01.2024) kadar; KPSS Lisans Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı), KPSS 2023/2 ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı), diploma veya geçici mezuniyet belgesinin birer fotokopisini de ekleyerek, başvurmaları yeterli olacaktır.

4.Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklerden herhangi birisine sahip olmayan veya gerekli belgeleri (26.01.2024) tarihi mesai bitimine kadar birinci maddede belirtilen adrese teslim etmeyen/göndermeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

5.Herhangi bir kamu kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak memur statüsünde çalışırken görev yaptıkları kurumdan çekilmiş sayılma ya da istifa suretiyle ayrılanların anılan Kanunun 97 nci maddesinde belirtilen süreler geçmeden Devlet memurluğuna atanmaları mümkün bulunmamaktadır.

Ayrıca, aynı Kanunun 125 (E) maddesine göre Devlet memurluğundan çıkarma cezası alanların Devlet memurluğuna atanmaları mümkün bulunmamaktadır.

6.2023/2 merkezi yerleştirme işlemlerine katılarak Başkanlığımıza yerleştirilen ancak askerde olan veya asker sayılan adayların, son başvuru tarihine (26.01.2024) kadar, aşağıda belirtilen “Başvuruda İstenilen Belgeler” ile birlikte askerde olduklarına dair “2. Form Dilekçeyi sunmaları ve atanmalarına engel başka bir husus bulunmaması halinde, askerliklerinin bitiminin ardından, terhis belgeleri ile birlikte müracaatta bulunmaları halinde, atamaları yapılabilecektir. Adaylar, askerlik görevini yaptıkları yerden alacakları, asker olduklarını ve muhtemel terhis tarihlerini belirten belgeyi de dilekçelerine ekleyeceklerdir.

7.Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri gereğince işlem yapılır.

8.Bu duyuru ilgilisine tebligat niteliğinde olup, ayrıca adayların adreslerine tebligat yapılmayacaktır.

                                    

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 1. Form Dilekçe (İndirmek için tıklayınız.)
 2. Form Dilekçe (Askerde olanlar) (İndirmek için tıklayınız)
 3. Form Dilekçe (657 sayılı Kanuna tabi memur statüsünde çalışanlar) (İndirmek için tıklayınız..)
 4. KPSS Lisans Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı),
 5. 2023/2 – KPSS ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı),
 6. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya tasdikli örneği, (E-Devlet üzerinden alınacak internet çıktısı da olabilir.)
 7. Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni ünvanlarına atanan personeller Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikası veya Transkript belgesinde Bilgisayar Dersi gördüğüne dair belge, 
 8. 09/01/2024 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Yerleşim Yeri Belgesi (Aslı), (E-Devlet üzerinden alınacak internet çıktısı da olabilir.)
 9. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 10. 09/01/2024 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (Aslı) (Belgede adli sicil kaydı ile adli sicil arşiv kaydına ilişkin bilgilerin yer alması gerekiyor. Belgede ceza ile ilgili bilgilerin yer alması halinde ilgili mahkeme kararı ile kesinleşme şerhinin yer aldığı belgenin de eklenmesi gerekmektedir.), (E-Devlet üzerinden alınacak internet çıktısı da olabilir),
 11. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin onaylı örneği, (*) (E-Devlet üzerinden alınacak internet çıktısı da olabilir.)
 12. 2 adet vesikalık fotoğraf,
 13. Mal Bildirimi (İndirmek için tıklayınız...) (İki sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek yaprakta doldurulacak ve aday tarafından ilgili bölüm imzalanacaktır.)